aqsa!

20 ⋄ She/Her ⋄ Scorpio, ENFJ ⋄ Cats and writing <3

halal girl certified #7573